Indkaldelse til generalforsamling

 

Sønderborg, den 6. marts 2017

 

Vidar Atletik indkalder hermed til ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.00

i mødelokale 2 ved Humlehøjhallen

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4.

a. kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

b. kassereren fremlægger budget for det følgende år

c. formanden fremlægger bestyrelsens forretningsorden/arbejdsplan for det kommende år

5.     Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. marts

6.     Valg af formand (lige år)

Mathias Madsen er på valg i 2018

7.     Valg af kasserer (ulige år)

Jesper K. Hansen er på valg, da han sidste år blev valgt midt i funktionsperioden.

Jesper er villig til genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlem (1 lige + 2 ulige år)

a. Arne Simonsen er på valg – –  Arne er villig til genvalg

b. 1 vacant post

Tobias Vohs er på valg i 2018.

9.     Valg af revisor (1 lige + 1 ulige år)

Anni Trier er på valg, da hun sidste år blev valgt midt i funktionsperioden

Erik Hørlyck er på valg i 2018

10.   Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år

Vacant

11.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

Vacant

12.   Eventuelt

 

Tilmelding via hjemmesiden:  www.vidaratletik.dk

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen