skip to Main Content

Vedtægter for Vidar Atletik

Marts 2012

§ 1

Foreningens navn er Vidar Atletik Sønderborg.

Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2

Det er Vidar Atletiks formål:

– At den atletik der tilbydes skal formidle et fysisk og psykisk velbefindende i et stimulerende socialt miljø.

– At atletikken skal give mulighed for at opnå en høj grad af selvfølelse og styrkelse af egen identitet.

– At atletikken skal være opdragende og frigørende og som en væsentlig bestanddel give mulighed for livslang atletikdeltagelse, hvor samværet med andre prioriteres højt.

– At atletikken skal have tilbud om atletikudøvelse på såvel elite som bredde niveau.

– At såvel medlemmer, som forældre i væsentlig grad inddrages i foreningsarbejdet.

§ 3

Vidar Atletik er medlem af DAF og DGI og Dansk HandicapIdrætsforbund

§ 4

I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer, der vedkender sig foreningens vedtægter. Medlemmer, der skylder foreningen eller andre foreninger kontingent, kan ikke optages før beløbet er betalt.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves periodevis forud.

§ 6

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere et medlem. Ingen som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen, før ved­kommende har betalt sin gæld til foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 7

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt og på www.vidaratletik.dk med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har alle der er fyldt 15 år.

Der føres fortløbende referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. a. kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
b. kassereren fremlægger budget for det følgende år
c. formanden fremlægger bestyrelsens forretningsorden/arbejdsplan for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af kasserer (ulige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlem (1 lige + 2 ulige år)
9. Valg af revisor (1 lige + 1 ulige år)
10. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/10 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ind­varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10

Bestyrelsen har foreningens daglige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes møde i bestyrelsen, når flertallet finder det fornødent eller når formanden eller 2 bestyrelses­medlemmer stiller krav herom.

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Jævnfør dog § 6 vedrørende eksklusion af medlem. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Dog ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. I formandens fravær udpeger bestyrelsen, af sin midte, en stedfortræder.

§ 12

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden og arbejdsplaner.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Budget for det følgende år fremlægges til orientering

Kassereren fører regnskab og udfærdiger årsregnskab og budget.

Herudover fører kassereren fortegnelse over foreningens aktiver. Der oprettes de nødvendige konti, hvortil kassereren og formanden har fuldmagt.

§ 13

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til beholdningen og regnskab.

§ 14

Bestemmelse om foreningens opløsning, deling eller sammenslutning med en anden forening skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 8 dages mellemrum. Opløsning kan kun ske når begge generalforsamlinger vedtager det efter reglerne for vedtægtsændring.

I tilfælde af foreningens ophør, deling eller sammenslutning med en anden forening træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue m. m. Formuen skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formue m.m. er effektueret.

§ 15

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningens hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Vidar Atletik den 8. marts 2012

Henrik Cornelius                                                                                  Mathias Madsen

Referent                                                                                               Dirigent